Všeobecné obchodné podmienky – Naplece.sk (e-shop)

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Naplece (www.naplece.sk) stanovujú obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom - predávajúcim a objednávateľom - kupujúcim (ďalej len „VOP").
 1. Prevádzkovateľom - predávajúcim v internetovom obchode Naplece (www.naplece.com) (ďalej len „Internetový obchod“) je spoločnosť D-projekt s. r. o., so sídlom: Komjatná 246, 03496 Valaská Dubová, Slovensko, IČO: 47606193, zapísaná v obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61709/L, tel. č.: +421907120539, e-mail: info@naplece.sk, bankové spojenie – názov banky: Fio Banka, SWIFT: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK58 8330 0000 0027 0076 7236 (ďalej len Predávajúci“).
 1. Objednávateľom - kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).
 1. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie najmä svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ / IČ DPH, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, Predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.
 1. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho; prílohou potvrdenia objednávky je aj kópia týchto VOP a reklamačného poriadku ako súčastí potvrdenia o uzatvorení zmluvy. Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho, že obsah objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „potvrdiť objednávku“.
 1. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj bez DPH. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v objednávke. Kupujúci si môže vybrať spôsob dodania prostredníctvom kuriéra pre celé územie Slovenskej republiky alebo iných štátov Európskej únie, prípadne osobný odber na adrese určenej Predávajúcim. Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru za nasledovných cenových podmienok: v prípade osobného odberu bezodplatne, v prípade doručenia prostredníctvom kuriéra (i) na druhý pracovný deň po dni podania vo výške EUR 3,30 (s DPH), (ii) na druhý pracovný deň po dni podania prostredníctvom dobierky kuriérom vo výške EUR 3,30 (s DPH), (iii). Upozorňujeme, že Kupujúci sám nesie zodpovednosť za úhradu prípadných dovozných ciel, daní alebo iných zákonných poplatkov súvisiacich s dovozom objednaného tovaru na dodaciu adresu zadanú Kupujúcim – takto vynaložené náklady Predávajúci Kupujúcemu žiadnym spôsobom neprepláca.
 1. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný tovar: (i.) prostredníctvom online služby TrustPlatby a TrustCard spoločnosti Trust Pay a.s. alebo (ii.) prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako správy pre prijímateľa, pričom poplatky medzinárodného bankového prevodu uhrádza Kupujúci (v prípade prevodu na bankový účet Predávajúceho odošle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky bezodkladne po pripísaní správne identifikovanej platby na bankový účet Predávajúceho) alebo (iii) platbou na dobierku pri dodaní tovaru alebo (iv) platbou priamo v kamennej predajni pri osobnom vyzdvihnutí
 1. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Kupujúceho sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a.s., kuriérska služba); v prípade výslovnej dohody s Kupujúcim môže byť dodanie objednaného tovaru realizované inou vhodnou formou. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim; v prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Predávajúceho.
 1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po potvrdení objednávky Predávajúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar Kupujúcemu v lehote 30 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.
 1. Pre prípad, že bude objednaný tovar doručený zmluvným prepravcom, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).
 1. K potvrdeniu objednávky v zmysle bodu 5. týchto VOP Predávajúci priloží Kupujúcemu aj doklad o kúpe tovaru (faktúru) v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
 1. Kupujúci vyplnením a doručením objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Predávajúci zaslal faktúru v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“). Kupujúci a Predávajúci berú na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme, a že vystavením Elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúru v listinnej forme. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v objednávke.
 1. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), Predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná  správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovné doručenie objednaného tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od
 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže Predávajúci vyhotovuje tovar pre Kupujúceho na základe vopred stanovených osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedených v objednávke.
 1. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese naplece.sk.
 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.
 1. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Osobné údaje a ochrana súkromia

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov Internetového obchodu Predávajúcim ako prevádzkovateľom sú dostupné v Zásadách ochrany  osobných  údajov  na  internetovej  stránke: http://naplece.sk/#.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami
 1. Návrh môže Kupujúci podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým  je orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sú v takom prípade Kupujúci, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a Predávajúci, proti ktorému Návrh smeruje. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kupujúci môže podať Návrh taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr.
 1. Na podanie Návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1
 1. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia) je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 1. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného

 

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa prechádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych

 

 1. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ
 1. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné vyhotovenie VOP a reklamačného poriadku, s ktorými sa Kupujúci mal možnosť oboznámiť na webstránke  Internetového  obchodu  a s ktorými  vyslovil  súhlas  pred  odoslaním  objednávky   v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky Kupujúceho.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.
 1. Tieto VOP sú platné od 12. decembra 2018 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce

 

Príloha č.1

VZOR

NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

 

Údaje o spotrebiteľovi
meno a priezvisko:
bydlisko:
adresa na doručovanie:
emailová adresa:
telefonický kontakt:

Údaje o predávajúcom
obchodné meno/názov:
miesto podnikania/sídlo:
identifikačné číslo:
emailová adresa:
webová stránka:
telefonický kontakt:

Detaily prípadu

dátum nákupu/podpisu zmluvy:
dátum dodania:
miesto nákupu:
cena tovaru alebo služby:
spôsob platby1:
spôsob predaja2:
dátum uplatnenia reklamácie:
dátum vybavenia reklamácie:
dátum uplatnenia žiadosti spotrebiteľa o nápravu:

 


1 Napríklad bankový prevod, hotovosť, šek, kreditná karta alebo debetná karta
2 Napríklad predajňa, elektronický obchod, iný predaj na diaľku (napr. ponukový katalóg, telefón), podomový predaj, predajná akcia, trh/veľtrh, aukcie alebo internetové aukcie

 

Opis rozhodujúcich skutočností vrátane uvedenia informácie, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný (v prípade potreby pridajte ďalší list papiera):

Označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha:

 

Dolupodpísaný vyhlasujem, že som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Dátum:
Podpis: